Music On the Inside of Silence - a Study of Sonic and Prosodic Events - Abstract

Sten Sandell  ;
Musician/Composer/Ph.D. student  ;
Academy of Music and Drama
at the University of Gothenburg
stensandell.com

den spelande texten i rummet
den rumsliga texten i spelet
texten i det spelande rummet
det spelande rummet i texten

På insidan av tystnaden – en undersökning av soniska och prosodiska händelseförlopp.
Hur kan jag med improviserad musik påverka samspelet mellan musik, rum och textŠ
Syftet med detta projekt är att med improviserad musik kunna variera och förändra det musikaliska komponerandet i realtid utifrån förutsättningarna i rummet, integrerat med olika textmaterial; att identifiera rummets inverkan på röst- och instrumentklang och undersöka hur man kan utarbeta en unik klangvärld i varje specifikt rum. Den huvudsakliga empirin för projektet kommer att bestå av ett antal fallstudier enligt modellen: en serie laborationer/improvisationer som ger - en serie processer som ger - en serie metoder  ;
Fri improviserad musik är den enda musikform som tillåter mig som musiker att kunna ändra riktning när jag vill. Fri improviserad musik är den enda musikform där jag kan ändra riktning totalt och byta spelsätt beroende på rumskaraktär. Rummet blir en medspelare som jag kan gå med eller emot. I mitt projekt prövar jag olika sätt att utforska och åskådliggöra hur den fria improvisationens riktningsändringar kan gestaltas och hur rumsliga förhållanden och förutsättningar påverkar spelsätten. Den form av improviserad musik som jag utforskar är extremt dialoginriktad, där aktion och reaktion inom dialogen i rummet spelar en avgörande roll i processen. Vad jag vill försöka visa är hur ett soniskt språk som helt bygger på deltagarnas lyhördhet kan gestaltas, ett språk utgående från en lyssnande och spelande individ i rummet.

Nyckelord: Riktning, spelsätt, rumskaraktär, dialog, process, soniskt språk, lyhördhet, kompositioner, textmaterial, integration av text och musik

Music On the Inside of Silence - a Study of Sonic and Prosodic Events - Abstract
How can I through musical improvisation change the course of interaction between music, space and textŠ
The aim of my doctoral project is, on the basis of the various conditions a room or a space has to offer, to study the uniqueness of improvised music to be able to change the direction of a music composition in real time, with focus on the integration of text and music. The following questions are also addressed: how can one identify the effect a room has on how a voice or instrument sounds, and how can one create a unique world of sound in that same room with the intention of creating a new kind of aural drama. The main empirical data for this project will consist of a number of case studies in the form of: a series of experiments/improvisations - that trigger a series of processes - that again trigger a series of methods.
Free improvised music is the only form of music that allows me, as a musician, to be able to change direction at any time. Free improvised music is the only form of music where I can completely change my way of playing depending on the character of the room or the space. The room becomes a co-player that I can either go along with or resist. In my project I investigate different ways to explore and clarify how changes of direction in free improvisation can be performed and how the spatial conditions and other conditions affect the way the music is played. The form of improvised music I am examining is extremely dialogue-oriented, where action and reaction within the dialogue in the room play a vital role in the process. What I would like to try out and demonstrate is how a sonic language entirely based on the participants’ sensitivity can be moulded, i.e. a language that is altogether based on the listening and playing of a person in a particular space.

Keyword: Direction, the way of playing, character of a room, dialogue, process, sonic language, sensitivity, compositions, textual material, integration of text and music