Karin Almlöfs Förlag & Borduna Edition Proudly Presents!
Essäer möter musik och bild
Essays meet music and image
mun - mejsel – stoft / mouth – chisel – dust
röst/piano/orgel/klavikord/elektronik/text/bild voice/piano/organ/clavichord/electronics/text/image

Det var det. Så fortsätter berättelsen om evolutionen där varje ord blir en fundamental byggsten i ett större förlopp. Den inneboende kraften i varje ord, ordet i sig själv, får en helt annan tyngd. Det är det och inget annat. Så har det börjat. Ord efter ord, byggkloss efter byggkloss, talserier som driver oss framåt och adderar nya händelser och rytmiska skeenden. Det är. Redan nu förstår jag att jag är fast i denna obönhörliga textström i riktning mot något. Det fortsätter. Rör sig. Vidare. Blir till. Blir till det och det och det. Ingenting skulle bli sig likt efter detta möte med denna text. Jag börjar läsa den högt. Börjar spela piano tillsammans med textläsningen. Jag läsSjunger mig igenom texten. Spelet och talet bildar nya enheter där varje fras blir en del i ett större kväde. Att lyssna till bilden av en text.
That is it. The story of the evolution in which every word becomes a fundamental building block in the greater course of events continues. The intrinsic power of each word, the word itself, gets a whole new weight. That is it and nothing else. That started it. Word by word, building brick by building brick, series of numbers pressing on and adding new events and rhythmic developments. It is. I already understand I am caught in this inexorable text stream on its way to something. Goes on. Moves. Beyond. Becomes. Becomes it and it and it. Nothing would ever be the same after this encounter with this text. I begin reading aloud. Begin playing piano together with reading the text. I readSing my way through the text. Playing and speech form new entities in which each phrase becomes a part of a bigger lay. Listening to the image of a text.

© 2021 Sten Sandell,
Karin Almlöfs Förlag
Borduna Edition 2021
ISBN 978 91 985939 7 6

order from http://www.almlofsforlag.se/ or sten.sandell@gmail.com
32 euro plus postage 10 euro